aanvragen

Spelregels

  • U bent een groep particulieren of een  organisatie zonder winstoogmerk.
  • Het doel waarvoor u een financiële bijdrage aanvraagt, komt overeen met wat is vastgelegd in de statuten:
    De stichting stelt zich ten doel de tegemoetkoming in de noden en behoeften van -lichamelijk-, geestelijk- of materieel minder bedeelden, een en ander in de meest ruime zin des woords, met daarbij de uitdrukkelijke bedoeling deze tegemoetkoming vooral ten goede te doen komen aan kleinschalige projecten en/of individuele personen bij voorkeur in het noorden des lands.
  • De aanvraag is voor een nog te realiseren project.
  • Het project heeft in principe een eenmalig karakter.
  • De financiële bijdrage wordt niet gebruikt om structurele kosten te dekken of financiële tekorten weg te werken.
  • Het project kan niet (volledig) worden gefinancierd uit andere middelen of subsidies.

Een financiële bijdrage aanvragen

Een financiële bijdrage van de Geert van Mesdagstichting kunt u uitsluitend  via deze site aanvragen. U beargumenteert waarom uw initiatief financiële steun nodig heeft en verdient.

Zodra uw verzoek is ontvangen, krijgt u daarvan een ontvangstbevestiging per mail. Mocht die binnen een week nog niet bij u binnen zijn,  dan is er vermoedelijk iets misgegaan bij het verzenden van het Aanvraagformulier. Stuur dan een e-mail naar info@geertvanmesdagstichting.nl en we nemen zo snel mogelijk contact met u op .

Stuur uw verzoek altijd zo snel mogelijk in, zodat u de tijd hebt om eventuele aanvullende vragen van het bestuur te beantwoorden. Ten slotte krijgt u bericht of uw aanvraag wordt gehonoreerd. De beslissing op welke verzoeken wordt ingegaan, ligt bij het bestuur van Geert van Mesdagstichting. Het kan zijn dat aan een eventuele bijdrage aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Sluitingsdata

Aanvragen worden twee keer per jaar behandeld. Uw aanvraag dient binnen te  zijn vóór 1 april,  resp.  1 oktober.  Uitsluitend urgente noden (met een maximale begroting  van € 1.000) kunnen het hele jaar door worden aangevraagd en toegekend.

Aanvragen die na de sluitingsdatum binnenkomen, worden eventueel bij een volgende ronde behandeld. Daarbij moet worden opgemerkt dat uitgaven die door de aanvrager zijn gedaan vóór het moment dat de bijdrage van de Geert van Mesdagstichting is toegekend, niet worden vergoed.

Klik hier voor het aanvraagformulier. U moet het digitaal invullen, en daarbij  in elk geval een bijlage meesturen:  een begroting met financieel dekkingsplan (verplicht).  Meer bijlagen, alleen indien noodzakelijk, graag separaat per mail aan:  info@geertvanmesdagstichting.nl.

Zoals eerder vermeld ligt de beslissing over het al dan niet honoreren van verzoeken voor financiële bijdragen bij het bestuur van de Geert van Mesdagstichting. Het bestuur hanteert daarbij  bovengenoemde spelregels. Het uiteindelijke besluit wordt u meegedeeld door de secretaris.